Edificio Walden 7, Local 32    C/. Industria S/N   08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)
Tel:
  93 473 94 15   Fax: 93 372 49 15  
Email: safe@grupsafe.com

Les dificultats amb les que s'enfrenta l'empresari dels anys 2000 per poder mantenir-se en el mercat cada vegada més exigent (Competitivitat, Servei, Rendabilitat) desborden amb freqüencia les possibilitats dels individus que integren l'equip de treball per tractar-se de tasques que transcendeixen l'àmbit de la gestió operativa diària de l'empresa.

No prestar la deguda atenció a aquest problema pot suposar el paulatí desviament de la gestió de l'empresa fora dels paràmetres de competència del sector industrial de que es tracti, o fora de les possibilitats de reacció.Safe consultoria

Incloure en plantilla les persones necessaries per a portar a terme aquestes tasques poden ésser inasumibles per a moltes empreses de tamany mitjà i petit.

SAFE Consultoria, preten ser la sol.lució adaptable a les necessitats puntuals de cada empres en els àmbits de desenvolupament organitzacional, adopció de mesures i inclús desenvolupament dels mitjans necessaris per poder fer fron a les carències manifestes o implícites de cada organització.

Per això SAFE compta amb un equip de professionals qualificats que presten els seus serveis en les següents àreas:

LA INGENIERIA APLICADA

Diseny i construcció de maquinaria especial de producció:

 • Manipuladors de càrrega i descàrrega.
 • Alimentacions automàtiques.
 • Màquines transferitzades de montatge o envasat.
 • Utillatges de soldadura, fabricació o muntatge.
 • Matrius progresives.
 • Implantació de robots antropomórfics.

LA GESTION INTEGRADA

Qualidad:

 • Assessorament i implantació de normatives ISO i TS.

Medi ambient:

 • Assessorament i implantació ISO 14000, gestions administratives, control d' emisions.

Seguretat laboral:

 • Assessorament i implantació d'OSHAS-18001.

La nostra intervenció en l'empresa pot ser induida, per ésser coneguda i manifesta la necessitat, o bé, el resultat d'una labor previa de detenció de necessitats desenvolupada per SAFE en acord previ amb el client.

Una vegada centrat el problema, SAFE desenvolupa l'estratègia a seguir, en col.laboració amb el client, i es defineix el programa d'actuació.

La implantación dels sistemes de responsabilitat del client, però amb l'assessoria i supervisió de SAFE.

Les auditories posteriors per verificar la bondat de les mesures adoptades i les eventuals correccions, hauran d'ésser acordades en cada cas entre el client i SAFE Consultoria.

L' EFICIENCIA COM OBJETIULa eficiencia como objetivo - SAFE GRUP

 

Millora continua:

 • Diagnòstic.

 • Definició del pla de millora.

 • Integració d' equips de treball.

 • Seguiment del Pla d' implantació.

Productivitat:

 • Distribució óptima en planta

 • Millora del temps-cicle.

 • Millora LEAD-TIME i grau de fluïdesa.

 • Producció en flutx.

 • Nivelació de càrregues.

 • Sol.lució als "colls d'ampolla".

 • Operacions multiprocés.

 • Operacions estàndar.

 • Canvi ràpit d'utillatges (SMED)

 • Organització dels llocs de treball.

Reducció de costs:

 • Reducció de costs en taller.

 • Gestió participativa en el taller.

 • Muda (desperdici mínim)

 • Les 5 S (aplicació)

 • Control visual.

 • Manteniment i seguretat

 • Els Poka Yoke

 • Motivació

Manteniment TPM:

 • Formació integral

 • Implantació de la gestió d'automanteniment.

 • Aplicació del manteniment productiu, preventiu i correctiu.

 

Logística integral i compres:

 • Plans de millora de proveidors..

 • Planificació i control de la producció

 • JIT (Just in time)

 • Implantació del Sistema KANBAN.

Consultoria             
GRUP SAFE  -  Consultoria per la millora de la productivitat industrial.
GRUP SAFE - Consultoria mejora productividad industrial
SAFE consultoria
GRUP SAFE      Edifici Walden 7, Local 32         C/. Industria S/N       08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)          Tel: 93-473.94.15      Fax: 93-372.49.15         Email: safe@grupsafe.com 

Copyright © 2003-2009  Tots els drets reservats. Diseny web: Ofifacil.com